Regulamin

1. Kwatera prywatna u Wiśniewskich świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i  jest otwarta  tylko w sezonie wakacyjnym. Pokoje gościnne znajdują się tylko na pierwszym i drugim piętrze + 1 pokój na niskim parterze.

2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

3. Doba noclegowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.

– Zakwaterowanie w pokoju od godziny 14:00 do godziny 18:00.

– W przypadku chęci zakwaterowania po godzinie 18:00 należy powiadomić o tym fakcie właściciela dzień wcześniej.

– Osoby które przyjeżdżają rano pociągiem mogą zostawić bagaże i wrócić na godzinę 14:00

– Osoby mające pociąg wieczorem również mogą zostawić bagaż, który należy odebrać do 22:00

– Doba kończy się o godzinie 11:00 czyli do tej godziny należy opuścić dom i wyjechać samochodem z posesji, a nie zaczynać dopiero pakowanie.

4. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i przedstawić go właścicielowi domu celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

5. Rezerwacja pokoju następuje po wpłacie zadatku.  Pozostałą część należności za pobyt należy opłacić w dniu zakwaterowania od razu po przyjeździe podczas spraw meldunkowych.

6. Wpłacenie zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu.

7.Poza ceną wynajmu pobierana jest również opłata miejscowa (zwana dawniej klimatyczną) której wysokość ustala co roku gmina Władysławowo.

8.Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

9. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela pozostała kwota nie jest zwracana.

10. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania, przekazaniu jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności właściciela domu.

11. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu właścicielowi w godzinach 8:00 – 11:00, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie pokoju. W przypadku wymeldowania przed godziną 8:00 należy zgłosić ten fakt właścicielowi dzień wcześniej.

12. Wynajmujący nie może udostępnić  pokoju innym osobom nie zameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.

13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi Ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

14. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione pokoju lub przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domu.

16. Pokój zabaw jest wyłącznie dla dzieci. Zabawek nie wolno wynosić do pokoi. Rodzice odpowiadają za pozostawienie porządku po zakończonej zabawie dziecka.

17. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz skutki działań swoich dzieci na terenie ośrodka.

– Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców.

– Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy spowodowane na placu zabaw.

18. Na terenie całego domu należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

19. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu oraz wezwania policji przez Gości nie przestrzegających Regulaminu. W szczególności osób zakłócających wypoczynek innym gościom i nieprzestrzegających ciszy nocnej. Właściciel nie jest zobowiązany do  zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

20. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

21. Dopuszcza się możliwość odwiedzin gości w godzinach 11:00 – 20:00, jednakże w takim przypadku klient musi każde odwiedziny zgłosić właścicielowi.

22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, programów TV, internetu itp.

23. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się przy wjeździe na terenie Ośrodka.

24. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku doliczona zostanie opłata 200 zł na likwidację zapachu tytoniu.

25. Miejsce parkingowe na posesji w zależności od dostępności miejsc.

– Parking jest niestrzeżony,  właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

– Właściciel samochodu powinien zadbać aby dzień przed wymeldowaniem /wyjazdem  ustawić tak samochód aby nikt go nie zastawił.

26. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz posiadania zwierząt.

27. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: na stronie internetowej www.wladyslawowonoclegi.com.pl  Goście Ośrodka mogą zapoznać się z nim także przy wejściu do domu na tablicy informacyjnej.

28. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.